Algemene verkoopvoorwaarden Transcare B.V.

Download de algemene voorwaarden

 • Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Diensten: de door Transcare in opdracht van de Klant uit te voeren werkzaamheden al dan niet aan het eigendom van de Klant.
 3. Klant: iedere (natuurlijke of rechts-) persoon die een Offerte ontvangt en/of een Overeenkomst aangaat;
 4. Offerte: een schriftelijk of mondelinge aanbod van Transcare om tegen een bepaalde prijs een bepaald Product of Dienst aan de Klant te leveren.
 5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Transcare en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 6. Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Transcare aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen een daarmee gelijk te stellen zaak;
 7. Transcare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcare B.V., geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer 30147609 en/of iedere aan haar gelieerde vennootschap;
 8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 9. Website: de website(s) die door Transcare worden beheerd;

 

 • Voorwaarden en toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Transcare en de Klant, onverschillig of deze mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen. Door het ontvangen van een aanbod c.q. offerte of het plaatsen van een bestelling en/of het doen van een aankoop via de website van Transcare aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, alsmede alle daarbij horende rechten en plichten.
 2. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Klant met wie eenmaal op onderhavige Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper.
 4. Indien Transcare niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Transcare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
 5. Transcare heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden 7 dagen na deze bekendmaking in werking. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van de reeds met de Klant gesloten overeenkomsten, tenzij de Klant binnen 7 dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing.

 

 • Offerte en Overeenkomst

 1. Een Offerte van Transcare is geheel vrijblijvend en vervalt indien het Product of de Dienst niet meer beschikbaar blijkt te zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in een Offerte binden Transcare niet.
 2. Een Offerte wordt gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de Offerte anders vermeldt.
 3. Een Overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van Transcare of doordat Transcare uitvoering geeft aan hetgeen zij overeengekomen zijn.
 4. Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

 • Kwaliteit en omschrijving

 1. Transcare verbindt zich jegens de Klant om het Product en/of Dienst te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de Offerte is omschreven.
 2. Ten aanzien van de in de Offerte genoemde productinformatie blijven gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen voorbehouden. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten en gewichten zijn voor Transcare niet bindend en Transcare is nimmer aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.
 3. Indien door Transcare een model, monster, foto of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van het te leveren Product kan hiervan afwijken.
 4. Transcare staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan Transcare kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

 • Levertijd en levering

 1. Transcare zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van Producten en Diensten.
 2. De vermelde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen maar vastgesteld bij benadering.
 3. Indien Transcare werkzaamheden verricht aan een eigendom van de Klant, dan zal de Klant zijn eigendom op het overeengekomen tijdstip ophalen. Bij gebreke hiervan zal Transcare, indien en voor zover de opslagmogelijkheden dat toelaten, de zaken stallen op haar terrein. De Klant is alsdan verplicht aan Transcare opslag- c.q. stallingskosten te vergoeden volgens een door Transcare vast te stellen tarief.                  
 4. De aflevering van Producten geschiedt in beginsel op de door Transcare aangegeven wijze. Indien de Klant het af te leveren Product elders of anders wenst te ontvangen, komen de bezorgkosten voor rekening van de Klant. Transcare verbindt zich jegens de Klant om de goederen behoorlijk te verpakken zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 5. Na levering draagt de Klant het risico over de afgeleverde producten. Bij verzending van het Product naar een door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product over op de Klant op het moment dat de zaak door Transcare is over gedragen aan een door haar ingeschakelde vervoerder. Een verklaring van de vervoerder (bijvoorbeeld een Track & Trace) is voldoende voor Transcare om te bewijzen dat het Product is verzonden en/of afgeleverd op het opgegeven adres.
 6. Behoudens het bepaalde in artikel 6.1, gaat het eigendom van het Product over op de Klant bij de feitelijke levering.
 7. Transcare kan bepalen dat, afhankelijk van onder meer de hoogte van het bestelbedrag, de Klant verplicht is om te tekenen voor goede ontvangst.
 8. De Klant is verplicht om direct na levering of (indien van toepassing) voorafgaand aan het tekenen voor ontvangst, de aantallen en de kwaliteit van de Producten te controleren. In geval van eventuele zichtbare afwijkingen of gebreken, stelt de Klant Transcare hiervan binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte. De Klant kan hierna niet meer klagen over eventuele afwijkingen of gebreken in de levering.
 9. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct na ontdekking daarvan, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan Transcare te worden gemeld. Deze melding moet een gedetailleerde omschrijving bevatten van het gebrek. De Klant moet Transcare daarbij in de gelegenheid stellen om het gebrek te (doen) onderzoeken. Indien van

een gebrek na het verstrijken van deze termijn melding wordt gemaakt, wordt de melding niet meer door Transcare in behandeling genomen en komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Na het verstrijken van de termijn wordt de Klant geacht het geleverde Product en/of de Dienst te hebben goedgekeurd.

 1. Ieder recht van de Klant met betrekking tot een gebrek vervalt indien het de zaak aan een derde heeft geleverd, overgedragen of in gebruik heeft gegeven, of indien de Klant een derde zonder de toestemming van Transcare werkzaamheden heeft laten verrichten aan de zaak die verband houden met de door Transcare verrichte Dienst of geleverde Product.
 2. Indien een klacht door Transcare gegrond wordt bevonden, mag zij naar eigen inzicht en keuze ofwel de ondeugdelijke zaken vervangen, een korting verlenen op de factuurprijs, dan wel de factuurprijs crediteren. In een dergelijk geval heeft de Klant, anders dan de verlaging van de koopprijs, geen recht op de vergoeding van eventueel door haar geleden schade, zowel direct als indirect, alsmede gevolgschade.
 3. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant nimmer van haar betalingsverplichting.

 

 • Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Transcare in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Transcare totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Transcare gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Transcare geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Transcare veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan wel indien faillissement of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan is de Klant verplicht om Transcare daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en op eigen kosten de nog aan Transcare toebehorende zaken aan Transcare terug te geven.
 5. In het geval Transcare haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Transcare en door Transcare aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Transcare zich bevinden en die zaken terug te nemen c.q. te demonteren. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening en risico van de Klant.
 6. Ten aanzien van de voornoemde punten, dient de Klant haar volledige medewerking

te verlenen, op straffe van verbeurte van een boete van € 500,- per dag dat zij hiermee in gebreke is en/of blijft, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is, zulks onverminderd het recht van Transcare op vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, indien en voor zover deze de door de Klant aan haar verbeurde boete overtreft.

 • Herroepingsrecht (voor de Consument)

 1. Bij de aankoop van Producten via de website van Transcare heeft de Consument de mogelijkheid gedurende een bedenktijd van 14 dagen de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument.
 3. De Consument stelt Transcare via info@trans-care.nl op ondubbelzinnige wijze op de hoogte van de ontbinding van de Overeenkomst. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na

ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product terug. De Consument draagt de kosten van en het risico voor het retourneren van het Product.

 1. Gedurende het herroepingsrecht zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Consument is jegens Transcare aansprakelijk voor waardevermindering van het Product.
 2. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Transcare retourneren, conform de door Transcare verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico van het Product gaat pas over op Transcare nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met de retournering en na de feitelijke aflevering aan Transcare van de geretourneerde zaken.
 3. Na ontvangst van het Product zal Transcare de koopprijs terugbetalen. Transcare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt.
 4. Transcare heeft de mogelijkheid om een Product op basis van gegronde redenen niet retour te nemen.

 

 • Garanties

 1. Transcare staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Ten aanzien van een Product geldt een garantie gelijk aan de door de producent van het Product geboden fabrieksgarantie.
 3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Transcare geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Klant.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt en/of bij onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of derden.

 

 • Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Transcare in verband met eventuele tekortkomingen ter zake van een geleverd Product of Dienst is beperkt tot het nakomen van de in artikel 5.11 omschreven verplichtingen.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt door Transcare uitgesloten, behoudens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Transcare, of en voor zover schade op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.
 3. Als er al sprake is van aansprakelijkheid is Transcare alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Transcare jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de Klant aan Transcare betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 5. De aansprakelijkheid van Transcare is in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in een specifiek schadegeval.
 6. Transcare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Transcare is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. In het geval van diefstal of verlies van een zaak van de Klant welke Transcare onder zich heeft, is de aansprakelijkheid van Transcare uitgesloten. De Klant dient zelf het

risico van diefstal of verlies van de zaak afdoende te verzekeren.

 • Overmacht

 1. Transcare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Transcare geen invloed kan uitoefenen, waardoor Transcare niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Transcare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Transcare zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Transcare kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kan ieder der partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Transcare ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, kan Transcare het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat factureren. De Klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 • Prijs en betaling

 1. De genoemde koopprijs is onder voorbehoud, exclusief BTW, en tenzij anders vermeld exclusief verzendkosten.
 2. Transcare behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van de Offerte en de levering van het Product of Dienst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – in het geval van stijging van de loonkosten, sociale lasten, inkoopprijzen hulpmaterialen of onderdelen, grond- en hulpstoffen en/of brandstoffen.
 3. Indien na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat de kosten van de werkzaamheden hoger zullen uitvallen als gevolg van de staat van de door de Klant aan te leveren zaak, dan komen deze meerwerkkosten te allen tijde volledig voor rekening van de Klant.
 4. Prijsstijgingen als gevolg van op verzoek van de Klant verrichte aanvullingen en/of additionele werkzaamheden (meerwerk), komen te allen tijde volledig voor rekening van de Klant.
 5. Betaling van de gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum, doch en in ieder geval te allen tijde direct voor de op- of aflevering c.q verzending van het Product of Dienst, mocht dit op een eerder moment plaatsvinden. Ten aanzien van het uitvoeren van een Dienst is Transcare gerechtigd een aanbetaling te verlangen.
 6. De betalingstermijn van artikel 11.5 wordt door Partijen geacht een fatale termijn te zijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en tot de dag der algehele voldoening de op dat moment geldende wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, met

een minimum van € 450,-.

 1. Alle door de Klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 2. De Klant is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

 • Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is de Klant zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Transcare is alsdan bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 2. Transcare is in ieder geval bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst per direct te ontbinden indien:
  • de Klant failliet wordt verklaard, aan haar surseance van betaling wordt verleend of bij algehele beëindiging van het bedrijf van de Klant;
  • er ten laste van de Klant executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd; op
  • de Klant anderszins insolvabel blijkt.
 3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door Transcare geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

 • Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar blijken te zijn vanwege de staat van de door de Klant aangeleverde zaak, zal Transcare de Klant daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient te worden gewijzigd. Eventuele extra kosten verband houdende met het wijzigen van de Overeenkomst komen voor rekening van de Klant.
 3. Het is Transcare toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande

toestemming van de Klant. De Klant verleent Transcare hierbij bij voorbaat medewerking aan eventuele contractsoverneming van de rechtsverhouding uit de Overeenkomst door Transcare aan een derde.                  

 • Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van Transcare en Overeenkomsten tussen partijen waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Nederlands recht geldt ook indien aan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, de bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of de Overeenkomst, hoe dan ook genaamd, zullen exclusief worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht (Nederland).
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.